Օրենքներ

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ԱՐՀԵՍՏԱԿՑԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Օրենք    ՀՕ-135,      Ընդունված է: 05.12.2000,     Ուժի մեջ է: 15.01.2001  —   Գործում է

ՀՀ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ

Օրենսգիրք    ՀՕ-124-Ն,      Ընդունված է: 09.11.2004,     Ուժի մեջ է: 21.06.2005  —   Գործում է

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Օրենք    ՀՕ-42,      Ընդունված է: 04.03.1996,     Ուժի մեջ է: 16.05.1996  —   Գործում է https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=67565

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ԱՄՍԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԻ ՄԱՍԻՆ

Օրենք    ՀՕ-66-Ն,      Ընդունված է: 17.12.2003,     Ուժի մեջ է: 01.01.2004  —   Գործում է

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ՊԵՏԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Օրենք    ՀՕ-154-Ն,      Ընդունված է: 12.12.2013,     Ուժի մեջ է: 01.01.2014  —   Գործում է

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ԱՆԱՇԽԱՏՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄԱՅՐՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Օրենք    ՀՕ-160-Ն,      Ընդունված է: 27.10.2010,     Ուժի մեջ է: 01.12.2010  —   Գործում է

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Օրենք    ՀՕ-243-Ն,      Ընդունված է: 22.12.2010,     Ուժի մեջ է: 01.01.2011  —   Գործում է

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ԿԵՆՍԱԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ԶԱՄԲՅՈՒՂԻ ԵՎ ԿԵՆՍԱԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ

Օրենք    ՀՕ-53-Ն,      Ընդունված է: 16.03.2004,     Ուժի մեջ է: 15.04.2004  —   Գործում է